golang 调用系统命令并输出

golang 调用系统命令并输出

水一篇文章

使用golang 调用系统命令并获得输出

import(
  "bytes"
  "os/exec"
  "syscall"
)

func callsys(cmd string, args []string) (string, int) {
  command := exec.Command(cmd, args...)
  outinfo := bytes.Buffer{}
  errinfo := bytes.Buffer{}
  command.Stdout = &outinfo
  command.Stderr = &errinfo
  err := command.Start()
  if err != nil {
    fmt.Print(err.Error())
    return "", -1
  }
  if err = command.Wait(); err != nil {
    errCode := command.ProcessState.Sys().(syscall.WaitStatus).ExitStatus()
    return errinfo.String(), errCode
  } else {
    errCode := command.ProcessState.Sys().(syscall.WaitStatus).ExitStatus()
    return outinfo.String(), errCode
  }
}

上方的方法会调用指定的系统命令。并将输出的消息以及状态码返回。这时候可以获取到返回之后自行处理逻辑

调用 golang 命令并直接输出控制窗口

有时候,调用系统命令后,程序不需要进行处理,直接输出在控制台,供用户查看即可。那么可以直接将输出流重定向:

import(
  "os"
  "os/exec"
  "syscall"
)


func callsys(cmd string, args []string) int {
  command := exec.Command(cmd, args...)
  // outinfo := bytes.Buffer{}
  // errinfo := bytes.Buffer{}
  // command.Stdout = &outinfo
  // command.Stderr = &errinfo
  // 上面的方法是将数据缓存一下
  // 在这里的方法是直接重定向数据输出流
  command.Stdout = os.Stdout
  command.Stderr = os.Stderr
  command.Stdin = os.Stdin
  err := command.Start()
  if err != nil {
    fmt.Print(err.Error())
    return -1
  }
  if err = command.Wait(); err != nil {
    errCode := command.ProcessState.Sys().(syscall.WaitStatus).ExitStatus()
    // fmt.Print(errinfo.String())
    return errCode
  } else {
    // fmt.Print(command.ProcessState.Pid())
    errCode := command.ProcessState.Sys().(syscall.WaitStatus).ExitStatus()
    // fmt.Print(outinfo.String())
    return errCode
  }
}

经过简单改造后,此方法不会将系统调用的输出或者错误作为返回值。而是直接定向到系统的输出流

Copyright: 采用 知识共享署名4.0 国际许可协议进行许可

Links: https://zwc365.com/2021/03/11/golang调用系统命令并输出

Buy me a cup of coffee ☕.